Ostatnio dodani stypendyści
 • Dawid Kowalczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Emanuel Bartoszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zaneta Górniak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zuzanna Szewczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Liwia Gagala (Wspieramy Młode Talenty)
 • Remigiusz Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Hubert Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Lakoma (Wspieramy Młode Talenty)
 • Konrad Pacholak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Marcel Mucha (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

§2

Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w kołach pomocy szkole.

§5

Koła mają prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

§6

Koła terenowe podlegają bezpośrednio Zarządowi Wojewódzkiemu.

§7

Stowarzyszenie może korzystać z pomocy władz państwowych i samorządowych, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji do realizacji celów statusowych.

Rozdział II

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa;
 2. Organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia;
 3. Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
 4. Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania;
 5. Organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i zakładów pracy, związków zawodowych, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży;
 6. Inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie i prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkolnictwa, tworzenie właściwych warunków nauki wszystkim rocznikom dzieci i młodzieży, wyrównywanie różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk w szczególności poprzez realizację programu stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z rodzin niezamożnych.
 3. Inspirowanie czynów społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 4. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji spółdzielczych, zawodowych i samorządowych, przedsiębiorstw i ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych poprzez koła pomocy szkole.
 5. Udzielanie pomocy i koordynowanie działalności kół terenowych.
 6. Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi.
 7. Wydawanie materiałów lub patronowanie wydawnictwom, które są zainteresowane poparciem działania na rzecz edukacji narodowej.
 8. Działania na rzecz rodzin objętych pomocą społeczną.

Rozdział III

Postanowienia ogólne

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski, deklarujący działalność na rzecz pomocy szkolnictwu.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc merytoryczną lub organizacyjno-finansową na rzecz realizacji celów i zadań pomocy szkole.

§12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. Uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej,
  2. Oceniać Stowarzyszenie, jego struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność na rzecz edukacji narodowej,
  3. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający (lub ich przedstawiciele) mają uprawnienia określone w §12 pkt 1,2.

§13

Członkowie zobowiązani są do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. opłacania składek,
 4. realizacji przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkowstwo ustaje na wskutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  2. Skreślenia uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia z ewidencji za nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w §13 lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
  3. Wykluczenie uchwałą Prezydium Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze statutem.
 2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia o uchwały.

Rozdział IV

Struktura Stowarzyszenia i jej funkcjonowanie

§15

Podstawową jednostką stukturalną Stowarzyszenia jest koło terenowe.

§16

Koło terenowe jest powoływane z własnej inicjatywy obywateli deklarujących działalność w Stowarzyszeniu lub z inspiracji Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

§17

Koło może być powołane przy pomocy szkole, zespole szkół, placówce oświatowo-wychowawczej, we wsi, w mieście, dzielnicy, regionie lub innym środowisku.

§18

Koło realizuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z potrzebami środowiska, w którym działa.

§19

Do połowania koła niezbędne jest przynajmniej 5 członków.

§20

Koło wybiera przewodniczącego, zastępcę i skarbnika; odbywa zebrania stosownie do potrzeb oraz określa sposób swojego działania.

§21

Koło przyjmuje i zwalnia członków Stowarzyszenia zwyczajnie jak i nadzwyczajnie z własnej inicjatywy, na wniosek koła Stowarzyszenia.

§22

Koło zbiera składki oraz realizuje inne ustalenia Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

§23

Koło wybiera delegatów na Walne Zebrania zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia.

§24

Koła terenowe, za zgodą Zarządu Wojewódzkiego, w celach koordynacyjnych, mogą zrzeszać się w gminie, dzielnicy, regionie, określając kompetencje i zasady swojej pracy.

§25

Wszyscy członkowie działający w kołach lub innych strukturach powołanych przez Zarząd Wojewódzki tworzą Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§26

Władzami wojewódzkimi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§27

 1. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od postanowień Walnego Zebrania.
 2. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba dokooptowanych nie może przekraczać ½ ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykle większością przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§28

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów.
 2. W Walnym zebraniu biorą udział:
  • z głosem decydującym delegaci wybrani przez koła terenowe,
  • z głosem doradczym ustępujący członkowie Zarządu, przedstawiciele instytucji i organizacji członków wspierających oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia zarówno terenowego i Komisji Rewizyjnej.
 4. Termin Walnego Zebrania, porządek obraz, ilość delegatów i sposób jego przygotowania określa Zarząd Wojewódki Stowarzyszenia.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy przede wszystkim:

 1. Określenie głównych kierunków i zadań na rzecz edukacji narodowej,
 2. Zaopatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej,
 3. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 4. Wybór Zarządu Wojewódzkiego i Komisji Rewizyjnej,
 5. Uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał w sprawie zmian.

§30

Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§31

Zarząd Wojewódzki może liczyć od 7 do 13 i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia na terenie województwa w okresie między Walnymi Zebraniami.

§32

Do kompetencji Zarzadu Wojewódzkiego Stowarzyszenia należy przede wszystkim:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 2. uchwalenie i realizacja planów działalnosci i merytorycznej, budżetu i przyjmowanie sprawozdań finansowych,
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku,
 7. powoływanie kół, klubów, uruchamianie komisji, koordynowanie, nadzorowanie i udzielanie pomocy kołom terenowym,
 8. roztrzyganie sposób między kołami terenowymi i członkami Stowarzyszenia,
 9. realizowanie innych zadań wynikających z potrzeby pomocy oświacie,
 10. wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i skarbnika,
 11. określenie zasad pracy Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia wraz z nadawaniem upoważnień do reprezentowania Zarządu na zewnątrz, współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, zawierania umów i podejmowania zobowiązań.

§33

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób.
 2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalnością Zarzadu Wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Prezydium bądź całego Zarządu Wojewódzkiego z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień
 5. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności oraz stawia warunek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala opracowany przez nią regulamin.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

§34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Składki i świadczenia członków.
 2. Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami.
 3. Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy.
 4. Wpływy ze zbiórek publicznych.
 5. Inne wpływy z działalności statutowej.

§36

Do ważności pism, dokumentów oraz świadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy dwóch osób, w tym przewodniczącego, skarbnika lub innych osób upoważnionych prze Zarząd Stowarzyszenia.

§37

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną oraz określa cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Gorzów Wlkp. 23.04.2008r.