Ostatnio dodani stypendyści
 • Dawid Kowalczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Emanuel Bartoszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zaneta Górniak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zuzanna Szewczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Liwia Gagala (Wspieramy Młode Talenty)
 • Remigiusz Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Hubert Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Lakoma (Wspieramy Młode Talenty)
 • Konrad Pacholak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Marcel Mucha (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
25 lat działalności

Wojewódzki Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Gorzowie Wlkp. należał do jednego z najaktywniejszych w kraju w zakresie budowy i rozbudowy bazy oświatowej w b.woj. gorzowskim. Zachodzące w kraju zmiany społeczno-polityczne powodowały konieczność dostosowania działalności wielu organizacji społecznych do no- wej sytuacji prawnej. Z inicjatywą powołania komitetu założycielskiego lokalnego stowa- rzyszenia wystąpił Stanisław Jaroszewicz – ówczesny Wicekurator Oświaty i Wychowa- nia a jednocześnie sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole.

Dn. 20 października 1989r. w sali nr 1409 Urzędu Wojewódzkiego na posiedzeniu z udziałem członków WK NCPS, przewodniczących komitetów terenowych oraz sympatyków idei udzielania pomocy szkole powołano komitet założycielski Gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, a dn.11.01.1990r. uzyskano jego rejestrację w Sądzie Wojewódzkim.

Po reorganizacji podziału administracyjnego kraju Stowarzyszenie przemianowano na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zgodnie z zasięgiem działania.

Uchwała I-go Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia z dnia 10 maja 1990r. określiła formy pomocy szkole, w tym pomocy materialnej uczniom szczególnie uzdolnionym w formie stypendiów. Pierwsze stypendium, w wysokości 35.000zł , z dobrowolnej zbiórki od uczestników Zjazdu, wypłacono dla zwycięzcy Woj.Konkursu Przedmiotowego z matematyki. Już w 1990r. przyjęto Regulamin Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia oraz wydano pier- wszą edycję „Kalendarza Uczniowskiego” /5 edycji/. Pierwsze wsparcie finansowe uzyskano z KOiW w wysokości 10 mln.złotych z przeznaczeniem na stypendia. 1991r.-pierwsze efektywne spotkanie dyskusyjne n.t.”Wywoływanie zainteresowania społecz- nego sprawami oświaty i wychowania oraz wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej”. Informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w Biuletynach KOiW. Dochody za 1991r.- 85 mln.zł.Powstają kolejne koła przyszkolne oraz zgłaszają się darczyńcy. 1992r.-efektywne spotkanie z Kuratorem, Sekretarzem KK NCPS oraz dyrektorami szkół /informacja o działalności KK NCPS, GSPSz, relacje z KOiW, Klub Przodujących Szkół/.

Kolejne lata działalności są okresem utrwalania sprawdzonych form działalności, poszukiwaniem nowych i ich upowszechnianie. 2001r.-udział w międzynarodowym seminarium „Demokratyzacja polskiego systemu oświaty”, 2003r.-udział w konkursie „Unia Naszą Szansą”. 2004r.-pozyskanie statusu „organizacji pożytku publicznego” 2011r.-realizacja programu „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”,

Podstawową formą pomocy uczniom jest program stypendialny realizowany nieprzer- wanie od r.szk.1989/90, w ramach którego przyznano stypendia dla 1.424 uczniów /25 edycji/. W latach 2009-2013 przyznano 460 stypendiów na łączną kwotę 255 tys.zł. W tym samym czasie sfinansowano szkołom i przedszkolom zakupy pomocy dydaktycznych, komputerów, sprzętu sportowego, rtv itp.na kwotę ponad 500 tys.zł.

Aktualnie działają 3 koła terenowe i 19 przyszkolnych skupiających 350 członków. Stowarzyszenie współpracuje ze 100 szkołami i przedszkolami w zakresie pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych, z czego 90% trafia do tych placówek. Za rok 2013 pozyskano w ten sposób 168 tys.zł.

St.Jaroszewicz
 
 

Prezentacja z uroczystości

Lista założycieli
 1. Grudzińska Krystyna - Brójce
 2. Pierożek Danuta - Drawno
 3. Witwicki Stanisław - Kaława
 4. Krzysiek Stanisław - Bledzew
 5. Antonik Jerzy - Rzepin
 6. Szostało Józef - Gorzów Wlkp.
 7. Płuciński Ryszard - Barlinek
 8. Jaroszewicz Stanisław - Gorzów Wlkp.
 9. Jackowski Jacek - Gorzów Wlkp.
 10. Daniszewska Mirosława - Słubice
 11. Czekała Stanisław - Przytocze
 12. Kuś Mieczysław - Recz
 13. Drzywicki Bogusław - Gorzów Wlkp.
 14. Kamińska Krystyna - Gorzów Wlkp.
 15. Bachnowski Stefan - Gorzów Wlkp.
 16. Biczysko Tadeusz - Gorzów Wlkp.
 17. Gmerek Alfred - Gorzów Wlkp.
 18. Wojciechowska Grażyna - Gorzów Wlkp.
 19. Ciesla Stefan - Gorzów Wlkp.
 20. Lesikowski Edward - Smogóry

Uchwała
I-go Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z dnia 10 maja 1990 roku.

Zjazd wysoko ocenia dotychczasowe dokonania na rzecz poprawy bazy i warunków pracy szkół i placówek oświatowo wychowawczych woj. Gorzowskiego podkreślając różnorodność inicjatyw i duże społeczne zaangażowanie mieszkańców wsi i miast.

Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju dyktuje nowe potrzeby szkół i placówek oświatowych, uzasadnia konieczność skoncentrowania działalności Stowarzyszenia na:

 • pomocy socjalnej uczniom,
 • poprawie stanu opieki zdrowotej,
 • pomocy materialnej uczniom wybitnie zdolnym w formie specjalnych stypendiów naukowych,
 • pomocy organizacyjnej w pogłębianiu integracji szkół ze środowiskiem oraz uczestników w przyszłych radach szkół

Ogniwa terenowe Stowarzyszenia powinny być otwarte na wszechstronną współpracę ze wszystkimi organizacjami i formami aktywności społecznej, a w szczególności z samorządami lokalnymi, kościołem katolickim, komitetami obywatelskimi, organizacjami młodzieżowymi - jednocząc akceptowane przez rodziców wpływy wychowawcze i koordynując formy pomocy szkole.

Statut Gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole zarejestrowany w dn. 11 stycznia 1990 roku przyjmuje się do realizacji bez zastrzeżeń uznając za główne założenia Stowarzyszenia - inspirowanie i organizacje społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej.