Ostatnio dodani stypendyści
 • Dawid Kowalczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Emanuel Bartoszek (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zaneta Górniak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Zuzanna Szewczyk (Wspieramy Młode Talenty)
 • Liwia Gagala (Wspieramy Młode Talenty)
 • Remigiusz Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Hubert Feliksiak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Wiktoria Lakoma (Wspieramy Młode Talenty)
 • Konrad Pacholak (Wspieramy Młode Talenty)
 • Marcel Mucha (Wspieramy Młode Talenty)
Więcej >>   

Pomoc szkole
 • Szk. Podst. Skwierzyna - tablica mulimed., notebooki - 8 519,00 zł
 • Przedszkole Skwierzyna - notebooki - 750,00 zł
 • ZS Mistrzostwa Sportowego - stroje sportowe - 3 966,75 zł
 • Spol. Szk. Muz. Slubice - instrument muzyczny - 1 800,00 zł
 • Katolicka Szk. Podst - komputery - 5 900,00 zł
 • Przedszkole Nr 15 - zabawki - 1 365,30 zł
 • Szk. Podst. Górki Noteckie - art. Swietlicowe, stroje sport - 3 146,50 zł
 • Szk. Podst. Nr 14 - tablica magnet.,stoliki - 827,00 zł
 • Przedszkole Nr 3 - zabawki - 3 388,00 zł
 • Szk. Podst. Ulim - niszczarka - 473,55 zł
Więcej >>   

Honorowi Członkowie Wspierający
Pralex
Gobit
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.
Danfoss Polska
Audit - Doradztwo Personalne
Gorzowski Rynek Hurtowy - spółka akcyjna
BAMA POLSKA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp
Edward Fedko - radny Sejmiku woj. Lubuskiego
Firma Transportowa P.H.W. Jerzy Gądek w Międzyrzeczu
Ryszard Mróz - radny pow.gorzowskiego
Maria Peszko - darczyńca z Gorzowa Wlkp.
Reklama
1% dla OPP
Koncert Charytatywny
W dniach 25-26 listopada 2011r. w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyły się koncerty charytatywne Stowarzyszenia „Dać szansę”. To już kolejna edycja corocznego koncertu organizowanego przez Skwierzyńskie Koło "Dać Szansę" - działającego jako koło terenowe Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z Gorzowa Wielkopolskiego. Dochód z koncertu przeznaczony jest na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z naszej gminy, zakup pomocy naukowych i wspieranie działalności dydaktycznej szkół. I również po raz kolejny nie zawiedli nasi skwierzyńscy pedagodzy-nie zabrakło im fantazji w przygotowaniu autorskich scenek humorystycznych, werwy do tańca i talentów wokalnych.
Dochód z tegorocznej zbiórki wyniosł: 10.450 zł.
Jak co roku bilety na wszystkie koncerty zostały wykupione już na około 2 tygodnie przed terminami występów. Jednak mimo tego iż nie było więcej wejściówek to i tak nasi mieszkańcy licznie przychodzili popatrzeć na cudowny koncert chociaż z miejsc „stojących”.
Cieszy nas bardzo, że każdego roku występuje tak liczne zainteresowanie oraz pomoc dla najzdolniejszych uczniów.
Gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu za rok!

Sprawozdanie z wręczenia stypendiów - 2011
Uroczystość wręczania stypendiów za rok szkolny 2010/2011

10 czerwiec 2011r. godzina 12.00. Aula Zespołu Szkół Technicznych.

Prowadząca uroczystość, Zofia Zawłocka - przewodnicząca Skwierzyńskiego Koła "Dać Szansę" powitała bardzo serdecznie zaproszonych gości:
 • Jana Burtyma - dyrektora wydziału nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty
 • Stanisława Jaroszewicza – sekretarza zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Gorzowie
 • Tomasza Watrosa – Burmistrza Skwierzyny
 • Księdza Grzegorza Markulaka – proboszcza parafii św.Mikołaja
 • Stanisława Ruckiego – przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Jerzego Kuźmicza– z-ca przewodniczącej komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
Dyrektorów Szkół:
 • Liceum Ogólnokształcącego – Ramonę Obrzezgiewicz
 • Zespołu Szkół Technicznych – Bożenę Kaśków, Annę Portała, Agnieszkę Gołębską Tracz
 • Gimnazjum - Iwonę Wysocką, Lidię Kubisiak
 • Zespołu Edukacyjnego – Leszka Pawłowskiego
 • Macieja Zawidzkiego –dyrektora Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury
 • Andrzeja Gabryelowa – dyrektora CKP 
 • Nauczycieli
 • Rodziców
 • Stypendystów
 • Zgromadzoną młodzież
Powitała również zarząd koła „Dać Szansę”:
 • Krystynę Wszołek – skarbnika
 • Lesława Hołownię – z-ca przewodniczącej
 • Ferdynanda Sańko – członka
 • Włodzimierza Szopinskiego – sekretarza
Powiedziała:

W maju bieżącego roku minęło 7 lat działalności Skwierzyńskiego Koła "Dać Szansę", działającego jako koło terenowe Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie, w tym koło „Dać Szansę” realizuje swoje cele, między innymi, poprzez:
 1. podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkolnictwa (pomoc rzeczowa)
 2. wyrównywanie różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk w szczególności poprzez realizację programu stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z rodzin niezamożnych.
 3. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych poprzez koła pomocy szkole.
 4. współdziałanie z organami władzy samorządowej oraz organizacjami społecznymi.
Głównym sposobem gromadzenia środków finansowych przez koło, przeznaczanych na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz pomoc rzeczową dla szkół, jest organizacja festynów i koncertów charytatywnych, odpis 1% podatku od osób fizycznych oraz składki członkowskie.

W tym roku deklarację członkowską podpisali wszyscy radni Rady Miejskiej, a radni powiatowi : Lesław Hołownia, Maciej Zawidzki i Michał Kowalewski
zadeklarowali comiesięczną składkę w wysokości 150,00zł W okresie działalności koła, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wszechstronnej pomocy Dyrektorów skwierzyńskich szkół i przedszkoli oraz Nauczycieli, udało się zorganizować 1 festyn i 3 koncerty charytatywne. Dziękuję wszystkim Państwu za to bardzo serdecznie.

Trzykrotnie koło uczestniczyło w realizacji zadania publicznego w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowej ogłoszonego przez Burmistrza Skwierzyny.

Przyznane środki wykorzystane były na zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia loterii fantowej podczas festynu i koncertów charytatywnych.


Przez 7 lat działalności obdarowaliśmy ogółem 161 szczególnie uzdolnionych uczniów, z czego 22 uczniów w tym roku, oraz sfinansowaliśmy zakup pomocy naukowych dla szkól i przedszkoli.

Na stypendia i pomoc rzeczową wydatkowaliśmy ogółem 54.058,00 zł.


Zgodnie z zapisami regulaminu stypendialnego wnioski o stypendia mogą składać szkoły, rodzice, pełnoletni uczniowie, organizacje szkolne i środowiskowe.

W kolejności nastąpiło:
 • wręczenie imiennych podziękowań dyrektorom: szkół, SOK-u CKP, Księdzu Proboszczowi
 • wręczanie stypendiów stypendystów
Za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011 stypendia otrzymali:
Stach Michał, Guziałek Joanna, Góral Roksana, Surma Ewelina, Kędziora Mateusz, Kaczmarek Jakub, Pawlak Patrycja, Śniowska Agnieszka, Wojte Kamila , Okrzeja Aleksandra, Binczarowski Mikołaj, Mamys Joanna, Musiał Malgorzata, Konstańczak Marta, Kosmala Paweł, Wowczko Mariusz, Siedlerska Malwina, Sztoban Arkadiusz, Komorowska Agnieszka, Mazur Katarzyna, Krysztofiak Anna, Balcerek Aleksandra

Głos zabrali:odczytywanie notek biograficznych
 • Jan Butrym – dyrektor wydziału nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty W Gorzowie
 • Tomasz Watros - Burmistrz Skwierzyny 
 • Stanisław Jaroszewicz – sekretarz zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Gorzowie Wlkp.
Na koniec odbyła się część artystyczna w wykonaniu:
 • Zespołu tańca towarzyskiego” Fantazja”
 • Zespołu tanecznego ”Remix”
 • Stypendystów: Eweliny Surma, Roksany Góral, Marty Konstańczak, Mariusza Wowczko, Oli Balcerek

Zarząd Stowarzyszenia
Przewodniczący:   Zofia Zawłocka
Z-ca przewodniczącego:   Anna Sobczak
Skarbnik:   Romana Obrzyzgiewicz
Sekretarz:   Danuta Brama
Członek:   Leszek Pawłowski

 


Sprawozdanie z wręczenia stypendiów - 2010
17czerwca 2010 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie odbyła się szósta edycja wręczania stypendiów i nagród wybijającym się w różnych dziedzinach uczniom wszystkich typów skwierzyńskich szkół.
Prowadząca uroczystość, przewodnicząca Skwierzyńskiego Koła „Dać Szansę”- Zofia Zawłocka, powitała przybyłych: panią Ewę Bączkowską - przedstawicielkę Kuratorium Oświaty, pana Stanisława Jaroszewicza - sekretarza Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Gorzowie, kierownika referatu oświaty pana Andrzeja Śniadeckiego, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, rodziców stypendystów, stypendystów oraz zgromadzoną młodzież.
Przedstawiła również skład zarządu koła „Dać Szansę” – panią Krystynę Wszołek – skarbnika i pana Włodzimierza Szopinskiego – sekretarza, bez których to osób funkcjonowanie koła byłoby niemożliwe.

Zofia Zawłocka przekazała zebranym następujące informacje:
Stan finansów koła na dzień 08.06.2010 r. wynosił 8 128,55zł.
Głównym sposobem pozyskiwania środków przez skwierzyńskie koło jest organizacja koncertów charytatywnych, w których to aktorami są nauczyciele skwierzyńskich szkół i przedszkoli. Każdy uczestnik koncertu, który kupił cegiełkę- bilet został jednocześnie sponsorem stypendium bądź nagrody dla uzdolnionych uczniów.
Dodatkowym źródłem dochodu jest odpis 1% należnego podatku na rzecz koła oraz składki członkowskie.
W tym roku szkolnym na stypendia i nagrody przeznaczono 7 300 zł.

Uchwałą zarządu koła z dnia 08.06.2010 przyznano 14 stypendiów i 11 nagród następującym uczniom:

 • Korzeniewski Jakub
 • Szulc Michał
 • Śniadecki Łukasz
 • Banicki Radosław
 • Galik Michał
 • Pawlak Partycja
 • Petryński Mateusz
 • Neć Damian
 • Ochwat Katarzyna
 • Paczkowska Marzena
 • Mamys Joanna
 • Adamus Karolina
 • Kosmala Paweł
 • Pruszko Elżbieta
 • Binczarowski Mikołaj
 • Klemt Tomasz
 • Sokół Joanna
 • Ortyński Kamil
 • Krzysztofiak Anna
 • Czarnigrecki Adrian
 • Masiukiewicz Paulina
 • Bocian Danuta
 • Balcerek Aleksander
 • Pruchyński Piotr
 • Kozaczka Magdalena

Przez 6 lat działalności Skwierzyńskiego Koła „Dać Szansę” wydatkowano ogółem 42 853zł na 139 stypendia i nagrody.
Pani Ewa Bączkowska, pan Stanisław Jaroszewicz pogratulowali stypendystom, ponadto pan Andrzej Śniadecki złożył gratulacje stypendystom, jednocześnie podziękował za zaangażowanie organizatorom uroczystości, w imieniu rodziców nagrodzonych uczniów. Podziękowania w imieniu nagrodzonych przekazał sześciokrotny stypendysta, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im Ireny Sendler w Skwierzynie Tomasz Klemt.
W części artystycznej wystąpiły tancerki zespołów Nowinka , Remix i Ola Balcerek z miłą dla ucha piosenką.
 

"Nasze Marzenia"
Marzenia pozwalają Nam żyć kolejnym dniem.
Dla innych są jawą, dla niektórych tylko snem.
Niektórzy wciąż walczą, by móc je spełniać,
inni chowają je na dnie serca.

Zapomniane, odrzucone, niczym małe, bezbronne dzieci wołają o pomoc!
Ale spotykają się z obojętnością, i tak mija kolejny dzień i kolejna noc.
Brakuje Nam odwagi, by doprowadzić je do końca.
Brakuje Nam czasu, by w nich wytrwać.
Brakuje Nam też siły...
Brakuje jej na tyle, żeby je podnieść, pielęgnować i pozwolić by wysoko nad niebem się wzbiły.
Jeżeli już do tego dojdzie, nie musimy się o nic bać.
One nie upadną.
Nie rozstrzaskają się o wierzchołek góry lodowej i nie porwie ich rwąca rzeka ludzkich niepowodzeń.
Może się zdarzyć, że zatrzymają się na obłoku zwanym nadzieją lub w snów ogrodzie.
Tak niewiele trzeba, by marzenia się spełniły.
Wystarczy tylko siła.. nasza własna siła.
To właśnie ona nie pozwala upaść naszym marzeniom.

Życie nauczyło nas powstrzymywać się od marzeń i zagłuszać to, co dyktuje Nam serce.
Czy chcemy cierpieć jeszcze więcej?
Ile razy żałowaliśmy naszej decyzji?
Ile razy doceniliśmy nasze szczęście przez to, że coś straciliśmy?
Wszystko co się tutaj dzieje ma jakiś ukryty sens.
Życie nie pozbawia szczęścia, ono pomaga je docenić.
I nieważne jakich użyje do tego środków...
Nie jest sztuką żyć szczęśliwie.
Sztuką jest znosić wszystko to, co przynosi los,inaczej czas nieubłagalnie przeminie.

"Per aspera ad astra"- przez ciernie do gwiazd.
Niech spełnione marzenia dosięgną właśnie Nas.
Obyśmy zawsze mieli w sobie siłę, i oby tej siły nie zniszczył czas.

 
Aleksandra Balcerek

Uroczystość wręczenia stypendiów za rok szkolny 2008/2009
Uroczystość wręczenia stypendiów i nagród za rok szkolny 2008/2009 przez Skwierzyńskie Koło "Dać Szansę" odbyła się 08.czerwca.2009r. W auli zespółu szkół technicznych przy ul. Poznańskiej w Skwierzynie.

Przewodnicząca koła Zofia Zawłocka, prowadząca uroczystość, powiedziała: 
W imieniu Zarządu Skwierzyńskiego Koła "Dać Szansę"- witam bardzo serdecznie sekretarza Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, pana Stanisława Jaroszewicza, pana Burmistrza Miasta i Gminy Skwierzyna Arkadiusza Piotrowskiego, Dyrektorów skwierzyńskich szkół, Rodziców, stypendystów i nagrodzonych, oraz przybyłych na uroczystość uczniów.

Skwierzyńskie Koło "Dać Szansę" obchodzi dzisiaj mały jubileusz ponieważ już poraz piąty będziemy wręczać stypendia i nagrody wybijającym się, w różnych dziedzinach, uczniom.

Pierwsza edycja miała miejsce w czerwcu 2005. Wtedy to nagrodziliśmy 5 osób, na co przeznaczyliśmy 1900 zł. Podczas kolejnych edycji nagradzaliśmy coraz więcej uczniów.

I tak w roku 2006 rozdysponowaliśmy 6320 zł dla 22 uczniów, w 2007 rozdysponowaliśmy 7880 zł dla 25 uczniów, w 2008 przeznaczyliśmy 8900 zł dla 29 uczniów. Ponadto dokonaliśmy zakupu pomocy naukowych dla dwóch przedszkoli na wartość 600zł. 

Przez cztery edycji wydatkowano na stypendia i nagrody kwotę 25 600.

W tym roku szkolnym do zarządu Skwierzyńskiego Koła "Dać Szansę" wpłynęły ze szkół 54 wnioski. Wszystkie zostały szczegółowo przeanalizowane. Skromność środków finansowych jakimi dysponowało koło uniemożliwiła obdarowanie wszystkich. 
Uchwałą zarządu przyznanow 12 jednorazowych stypendiów oraz 21 nagród pieniężnych (ogółem 33) na kwotę 9360 zł.

Dzisiaj możemy powiedzieć, że przez 5 lat działalności obdarowaliśmy ogółem 114 szczególnie uzdolnionych uczniów skwierzyńskich szkół przeznaczają na ten cel kwotę 34 960 zł!

Korzystając z okazji dziękuję wszystkim tym, którzy przekazali na rzecz koła 1% należnego podatku, oraz płacą systematycznie składki z racji członkostwa w kole.

W ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego, realizowanego przez organizację pozarządową, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skwierzyna, przyznano kołu w tym roku budżetowym kwotę 3400zł. Liczymy bardzo na to, że po wakacjach uda się nam te pieniądze wykorzystać i przynajmniej potroić, podczas organizacji festynu a może koncertu w wykonaniu niezawodnych, jak zwykle, Nauczycieli oraz przy wydatnej pomocy Przyjaciół koła.

Ciąg dalszy dzisiejszej uroczystości jest następujący: Za chwilę wręczymy stypendia i nagrody po czym nastąpi krótka część artystyczna w wykonaniu zespołów tanecznych i solistów.

Część artystyczną rozpocznie REMIKS
W dalszej kolejności wystąpią: 
Ewelina Surma 
NOWINKA 
Ola Balcerek zaprezentuje swoją twórczość 
REMIKS 
ponownie Ewelina 
poraz drugi NOWINKA i Ola Balcerek 
REMIKS 
Ewelina 
i NOWINKA

Na koniec, jeszcze raz gratuluję nagrodzonym i ich nauczycielom.
Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. 
Szczególne podziękowania składam Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych za możliwość skorzystania z auli oraz za pomoc techniczną w organizacji dzisiejszej uroczystości.
Korzystając z okazji dziękuję za współpracę panu Włodzimierzowi Szopinskiemu – sekretarzowi , oraz pani Krystynie Wszołek – skarbnikowi koła.
Gości zapraszam na kawę do klasy naprzeciwko. 


Co się działo w Skwierzyńskim Kole "Dać Szansę" w roku szkolnym 2007/2008

Jednym ze sposobów gromadzenia środków finansowych na stypendia i nagrody dla najzdolniejszych uczniów wszystkich typów szkół z terenu miasta i gminy Skwierzyna, była organizacja koncertów charytatywnych w wykonaniu nauczycieli skwierzyńskich szkół i przedszkoli. 
Niestety, w roku szkolnym 2007/2008, ta sprawdzona metoda nie mogła być zrealizowana. 
Powód prozaiczny - jedyna w mieście, sala widowiskowa ośrodka kultury została wyłączona z eksploatacji. 
Nowa sytuacja wymusiła nowe działania. 
17 i 18 maja, na placu manewrowym centrum kształcenia praktycznego odbył się festyn charytatywny. 
Planowany był na jeden dzień, ale załamanie pogody w trakcie jego trwania (burza) zmusiło do kontynuacji imprezy w dniu następnym. 
Do udziału w festynie zachęcały mieszkańców plakaty o treści:

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
SKWIERZYŃSKIE KOŁO "DAĆ SZANSĘ"

organizuje 17 maja 2008 roku od godziny 16.00 na placu Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mickiewicza 3

FESTYN CHARYTATYWNY

którego celem jest gromadzenie funduszy na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu miasta i gminy.

W programie m.in.: występy artystyczne, gry i zabawy sportowe, jazda bryczką, loteria fantowa, aukcje, zabawa taneczna oraz inne atrakcje.

Kupując w księgarni na Rynku lub w szkołach cegiełkę za 5zł, możesz wylosować, w czasie festynu m.in. 7 dniowy urlom dla dwóch osób w Ustroniu Morskim, rower, video, aparat fotograficzny, odkurzacz, MP3 itd.

WSPÓŁORGANIZATORZY: Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Uniwersytet III Wieku, Nauczyciele: Skwierzyńskich Szkół, Przedszkoli i Centrum Kształcenia Praktycznego, Stowarzyszenie "Razem dla Gminy Skwierzyna", Cykliści.

ZAŁOŻONE CELE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE

Festyn charytatywny nie mógłby się odbyć, gdyby nie wielkie zaangażowanie:

 • Dyrekcji i pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Dyrekcji i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Dyrekcji i pracowników Ośrodka Kultury
 • Dyrekcji szkół i przedszkoli oraz nauczycieli: Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Technicznych, Gimnzajum, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Wojskowego, Stowarzyszenia "Razem dla Gminy Skwierzyna"
 • Uniwersytetu III Wieku
 • Sekcji cyklistów ze Skwierzyny
 • Dzieci i Młodzieży biorącej udział w części artystycznej

SPONSORÓW.

CAŁKOWITY DOCHÓD Z IMPREZY WYNIÓSŁ 11 000 ZŁ.


Stypendia zostały rozdane!

13 czerwca 2008 roku, w auli Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie odbyła się czwarta edycja wręczania stypendiów i nagród dla najzdolniejszych uczniów wszystkich typów szkół z terenu miasta i gminy

Swoją obecnoscią uroczystość zaszczycili: 
Pan Kurator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim - Ferdynand Sańko
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Skwierzyna - Ryszard Szymański
Pan Sekretarz Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - Stanisław Jaroszewicz
Dyrektorzy Skwierzyńskich Szkół:
Liceum Ogólnokształcącego - Pani Ramona Obrzezgiewicz
Zespołu Szkół Technicznych - Pani Bożena Kaśków
Gimnazjum - Pani Iwona Wysocka
Pan Dyrektor Ośrodka Kultury - Maciej Zawidzki
Pan Dyrektor Ośrodka Sportu - Leszek Hołownia
Pan Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego - Andrzej Gabryelów
Nauczyciele
Oraz rodzice Stypendystów i Nagrodzonych


Uchwałą Zarządu Koła z Dnia 09.06.2008 r. przyznano 15 stypendiów i 14 nagród na ogólną wartość 8 900 zł. Wśród nagrodzonych i stypendystów jest:

 • 6 uczniów Szkoły Podstawowej
 • 9 uczniów Gimnazjum
 • 9 uczniów Liceum Ogólnokształcącego
 • 5 uczniów Zespołu Szkół Technicznych